Rodo

Klauzule informacyjne dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w Xtraining.

KLAUZULA  Nr 1

Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

w firmie Xtraining Spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie WWW także 

w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.

KLAUZULA NR 2

Informacja dla Kontrahentów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające lub sprzedające firmie Xtraining Sp. z o.o. produkty lub usługi

Firma Xtraining Sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą 43-460 Wisła ul. Sztwiertni 1, 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji i prowadzenie marketingu własnych produktów i usług,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.2 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.

KLAUZULA NR 3

Informacja dla osób wchodzących w skład zorganizowanych grup, dla których Xtraining Sp. z o.o. organizuje nocleg lub pobyt w innym hotelu]

Xtraining Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” – iż: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle ul. Sztwiertni 1, 
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest podmiot zamawiający organizację szkolenia, zwany dalej Zamawiającym, przy czym ich przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest wykonanie umowy o szkolenie zawartej przez administratora z Zamawiającym, który ujawnia dane osób, 
 • celem przetwarzania jest organizacja przez administratora dla Zamawiającego rezerwacji pobytu lub miejsc noclegowych w hotelu dla osoby, której dane dotyczą - jako uczestnika szkolenia,
 • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, płeć,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotowi zarządzającemu hotelem, w którym dokonana zostanie rezerwacja miejsc,
 • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż o jeden rok dłużej ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, 
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

KLAUZULA NR 4 

Informacja dla osób wchodzących w skład grup klientów indywidualnych, zorganizowanych przez konsumenta, dla którego Xtraining Sp. z o.o. organizuje zajęcia, imprezy, eventy

Xtraining Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle ul. Sztwiertni 1, 
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba zamawiająca usługę, z której Pani/Pan korzysta, zwana dalej Zamawiającym, przy czym ich przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest wykonanie umowy zawartej z Zamawiającym ujawniającym dane osób, a także sprawny przebieg zajęć, imprez, eventów, kontakt z uczestnikami, podział na grupy, • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
 • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż o jeden rok dłużej ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

KLAUZULA NR 5

Informacja dla składających oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności i ryzyka

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby składające oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności z tytułu udziału w formach aktywności fizycznej o wysokim ryzyku i posiadania świadomości, że ten udział wiąże się z ryzykiem

Xtraining Sp. z o.o. poinformowała mnie - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem moich danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle ul. Sztwiertni 1, 
 • przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest udokumentowanie przez administratora faktu złożenia przez osobę oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności z tytułu udziału w formach aktywności fizycznej o wysokim ryzyku i posiadania świadomości, że ten udział wiąże się z ryzykiem, 
 • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa i nr dokumentu tożsamości,
 • celem przetwarzania jest udokumentowanie przez administratora faktu złożenia przez osobę oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności z tytułu udziału 
 • w formach aktywności fizycznej o wysokim ryzyku i posiadania świadomości, że ten udział wiąże się z ryzykiem,
 • moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
 • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż jeden rok ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
 • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poinformowano mnie także, że na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.