REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardowej Xtraining

 • KLIENTEM Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej „Xtraining” może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Szkoły. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez zamówienie i opłacenie zajęć w biurze Szkoły.
 • Szkoła udostępnia Klientowi wykwalifikowanego instruktora narciarstwa lub snowboardu na wykupiony czas zajeć.
 • Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w Szkole Narciarskiej „Xtraining”
 • Jedna lekcja trwa 55 minut (2 lekcje = 110 minut, 3 lekcje = 165 minut, itd.).
 • Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Stacji Narciarskiej w której odbywa się szkolenie.
 • Instruktor narciarstwa lub snowboardu w ramach szkolenia prowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie z metodyką nauczania Szkoły Xtraining opierającą się na wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN) i Polskiego Związku Snowboardowego (PZS).
 • Szkolenie wymagające korzystania z wyciągów zobowiązują Klienta do zakupu karnetu we własnym zakresie.
 • Szkoła zapewnia instruktorom karnety do prowadzenia zajęć na terenie Ośrodka Nowa Osada w Wiśle.
 • Osoby, które wykupiły lekcję prosimy o oczekiwanie na instruktora najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w wyznaczonym miejscu, z karnetem narciarskim oraz sprzętem gotowym do zajęć.
 • W przypadku spóźnienia klienta na lekcję powyżej 15 minut lekcja zostanie anulowana, istnieje możliwość przesunięcia na inną godziną po ustaleniu tego w biurze Szkoły. W przypadku spóźnienia klienta na lekcję mniej niż 15 minut, lekcja zostanie przeprowadzona, jednak będzie trwała krócej o czas spóźnienia się klienta i zakończy się w zaplanowanym wcześniej czasie.
 • Klientom Szkoły zalecamy używanie kasków ochronnych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą posiadać obowiązkowo na zajęciach kask ochronny.
 • Szkoła jak i Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu klienta, oraz jego przygotowanie do jazdy. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas szkolenia i ewentualnej szkodzie na ciele, klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Szkoły czy Instruktora.
 • Szkoła może odmówić prowadzenia szkolenia w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi ani negocjacji.
  ZAJĘCIA GRUPOWE W OKRESIE FERII - STYCZEŃ 2021
 • Zajęcia grupowe odbywają się grupach maksymalnie 3 osobowych + Instruktor
 • Kryteria przydzielania dzieci do grup podczas Szkółki Feryjnej:
 • do poziomu zielonego przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 6 lat i  rozpoczynają swoją edukację narciarską od podstaw.
 • do poziomu niebieskiego przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 6 lat i już umieją samodzielnie wyjeżdżać wyciągiem talerzykowym, zjeżdżać oraz hamować w pozycji płużnej
 • do poziomu czerwonego przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 6 lat i potrafią jeździć w pozycji równoległej, pewnie zmieniać kierunki jazdy, hamować oraz korzystać swobodnie z wyciągów narciarskich
 • do poziomu czarnego przyjmowane są dzieci, które ukończyły 6 lat i potrafią stabilnie jeździć w pozycji równoległej z kijami na każdym rodzaju trasy, używać krawędzi oraz swobodnie korzystać z kolei linowej i innych typów wyciągów
 • o przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej Xtraining.
 • Szkółka feryjna będzie działała w dwóch terminach po 5 dni (od poniedziałku do piątku), tj. 4 - 8.01.2021 oraz 11 - 15.01.2021. Zajęcia będą trwały 2h bez przerwy w następujących ramach czasowych: dopołudniowa w godz. 9:00 - 11:00 oraz popołudniowa w godz. 14:00 - 16:00
 • Zajęcia w Szkółce Feryjnej to 10h szkoleniowych w wybranej ramie czasowej.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności będą potwierdzane opłacone rezerwacje.
 • koszt szkolenia za Szkółkę Feryjną 2021 to 400pln/os + wybrany wariant karnetu.
 • Zapisy dokonujemy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Szkoły Xtraining
 • Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych - RODO.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.