RODO

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością szkółki narciarskiej organizowanej przez Xtraining Sp. z o.o.

Oświadczam, że znam Regulamin szkoleń grupowych oraz indywidualnych Xtraining i zgadzam się z jego postanowieniami. Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: 

  • administratorem moich danych osobowych jest Xtraining Sp. z o.o. z siedzibą 43-460 Wisła ul. Sztwiertni 1, 
  • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest prowadzenie marketingu produktów i usług,
  • celem przetwarzania jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym możliwość kontaktu ze stroną umowy, to jest z rodzicem (opiekunem) dziecka uczestniczącego w szkółce narciarskiej, a także prowadzenie marketingu produktów i usług,
  • moje dane nie będą ujawniane żadnym odbiorcom poza: upoważnionymi i przeszkolonymi w zakresie ochrony danych osobami przetwarzającymi dane i podmiotami przetwarzającymi na podstawie umów zawartych na piśmie, świadczącymi usługi hostingu,
  • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania moich danych, zaś na podstawie art. 21 ust.2 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu.