REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SZKOŁY

 

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING

1. KLIENTEM Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej „Xtraining” może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Szkoły. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez zamówienie zajęć w biurze Szkoły.

2. Szkoła udostępnia Klientowi wykwalifikowanego instruktora narciarstwa lub snowboardu.

3. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w Szkole Narciarskiej „Xtraining”

4. Jedna lekcja trwa 55 minut (2 lekcje = 110 minut, 3 lekcje = 165 minut, itd.).

5. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Stacji Narciarskiej w której odbywa się szkolenie.

6. Instruktor narciarstwa lub snowboardu w ramach szkolenia prowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie z metodyką nauczania Szkoły Xtraining opierającą się na wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN) i Polskiego Związku Snowboardowego (PZS).

7. Szkolenie wymagające korzystania z wyciągów zobowiązują Klienta do zakupu karnetu we własnym zakresie.

8. Szkoła zapewnia instruktorom karnety do prowadzenia zajęć na terenie Ośrodka Nowa Osada w Wiśle.

9. Osoby, które wykupiły lekcję prosimy o oczekiwanie na instruktora najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w wyznaczonym miejscu, z karnetem narciarskim oraz sprzętem gotowym do zajęć.

10. W przypadku spóźnienia klienta na lekcję powyżej 15 minut lekcja zostanie anulowana, istnieje możliwość przesunięcia na inną godziną po ustaleniu w biurze Szkoły. W przypadku spóźnienia klienta na lekcję mniej niż 15 minut, lekcja zostanie przeprowadzona, jednak będzie trwała krócej o czas spóźnienia się klienta i zakończy się w zaplanowanym wcześniej czasie.

11. Klientom Szkoły zalecamy używanie kasków ochronnych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą posiadać obowiązkowo na zajęciach kask ochronny.

12. Szkoła jak i Instruktor nie odpowiada za jakość sprzętu klienta, oraz jego przygotowanie do jazdy. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas szkolenia i ewentualnej szkodzie na ciele, klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Szkoły i Instruktora.

13. Szkoła może odmówić prowadzenia szkolenia w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

15. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi ani negocjacji.

16. Zajęcia grupowe odbywają się grupach maksymalnie 8 osobowych.

17. Kryteria przydzielania do grup:

18. do poziomu zielonego przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 6 lat i wszystkie dzieci, które rozpoczynają swoją edukację narciarską od podstaw.

19. do poziomu niebieskiego przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 6 lat i wszystkie dzieci które już umieją samodzielnie zjeżdżać i chcą doskonalić dalszą technikę jazdy.

20. o przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej Xtraining.

21. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych RODO.

22. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.